تمام اعمال مجرمانه، در ماه رمضان کاهش نمی یابد

تمام اعمال مجرمانه، در ماه رمضان کاهش نمی یابد

نویسنده: شیرزاد حیدری شهباز

جرم در دیدگاه های مختلف، متنوع تعریف می شود. برای مثال تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسی و حقوقی با یکدیگر متفاوت است. شاید یک عمل از دیدگاه جامعه شناسی کج روی و انحراف تلقی شود ولی از لحاظ قانونی و حقوقی جرم تلقی نشود. از منظر قانونی اگر عملی را قانونگذار جرم تلقی نکند، هیچ مرجع قضایی حق پرداختن به آن را ندارد.
    بعضی از رفتارها در جامعه مشاهده می شود که از لحاظ عرفی، جامعه به آن عکس العمل نشان می دهد و آن را مصداق نابهنجاری می داند ولی جرم محسوب نمی شود. در بعضی موارد برعکس این قضیه را نیز شاهد هستیم. قانون مواردی را جرم محسوب می کند که جامعه حاضر به پذیرش آن نیست. مانند موضوع ماهواره که حساسیت زیادی را ایجاد کرده است.
    از لحاظ قانونی، استفاده از دستگاه ماهواره یک جرم تلقی می شود و قانون، مجازات هایی را چه ضعیف یا قوی برای آن در نظر می گیرد، ولی در سوی دیگر قضیه، بیشتر مردم براحتی و بدون احساس ناراحتی از آن استفاده می کنند. به عبارتی جرم تلقی شدن ماهواره از لحاظ قانونی، دلیلی بر نابهنجاری این عمل از دید جامعه نیست. از منظر جامعه شناسی، نخستین فاکتوری که محدوده عمل را در جامعه تعریف می کند، اخلاق است. حال بعضی از رفتارها اخلاقی و بعضی غیراخلاقی محسوب می شوند. آنچه غیراخلاقی است می تواند مصداق جرم باشد یا نباشد.
    در این مرحله مذهب، براساس تعالیم مذهبی، قرآن، پیامبر و ائمه، بعضی رفتارها را بد تلقی می کنند که به صورت حرام و مکروه بیان می شود.
    این موارد، همگی در چارچوب قانون قرار می گیرند که زیرمجموعه یی از مذهب و اخلاق است. باید به این نکته نیز توجه شود که همه اعمالی که در قانون جرم تلقی می شوند در ماه رمضان کاهش نمی یابند، ولی چون مردم در این ماه بیشتر از گذشته درگیر معنویات می شوند و فکرشان معطوف به فعالیت های مذهبی می شود، آن دسته از جرایمی که زیرمجموعه اخلاق و مذهب است، کاهش می یابد.
    برای مثال صدور چک بلامحل، تخلفات گمرکی و تخلفات راهنمایی و رانندگی در این ماه کاهش نمی یابد. لازم به ذکر است که این موارد به این دلیل است که خیلی از مواردی که در قانون مصداق جرم است به علت آنکه زیرمجموعه مذهب قرار نمی گیرد پس از میزان آن نیز کم نمی شود.
    
     وکیل دادگستری
    
    
 


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=4242