منشور اخلاق حرفه ای وکیل

یکی از دستورات جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات مدیره دوره ۳۰ کانون وکلای مرکز بررسی و تصویب پیش نویس منشور اخلاق حرفه ای وکالت است که سابقا طرح پیش نویس ان را منتشر کردند .

از عمده ایرادات وارده بر آئین نامه ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا و اسیبهای دادسرای انتظامی کانون ، تطبیق رفتار وکلا با مصادیق و عناوینی همچون "رفتار خلاف اخلاق" ، "رفتار خلاف شان" و " رفتار خلاف قانون " بود که با استفاده سلیقه ای از عناوین مذکور و عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از رفتار حرفه ای و عدم وجود معیاری مشخص برای تفکیک نقشهای حرفه ای از نقشهای غیر حرفه ای برخی از وکلا بی جهت تحت تعقیب قرار می گرفتند .

دادیاران جوان  معمولا نظر و برداشت شخصی خود را ملاک و معیار اخلاق و وسیله ای برای تعیین و تطبیق مصادیق و رفتارهای حرفه ای از غیر حرفه ای قرار می دادند ، از این پس ، در صورت تصویب این منشور . تعاریف و مصادیق مقرر در منشور هم میتواند وسیله دیگری باشد برای تفتیش عقاید و گسترش نارضایتی .

_ مفاهیم اخلاقی از امور نسبی هستند که تطبیق یا تشخیص همراه با اشتباه یا سوء استفاده از آن می تواند امری خطرناک باشد . منشور اخلاق حرفه ای بعد از تصویب یکی از نظامات کانون تلقی خواهد شد ، اصلح ان است که در هماهنگی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تعریف یا تعیین مصادیق آن به قانون یا در آئین نامه اصلاحی واگذار شود .

_ جامعه وکالت حق دارد منظور و هدف تدوین کنندگان از تنظیم منشور اخلاق حرفه ای و ارتباط ان با آئین نامه ۲۲ و تخلفات انتظامی را که تخلف از تعاریف و مصادیق مقرر در ان ، با مصادیق و تعاریف این منشور هم پوشانی دارند را بدانند والا تنظیم منشور اخلاق حرفه ای ، بدون ضمانت اجرا ، امری عبث و بیهوده است لذا ضرورت دارد ارتباط منشور با تخلفات انتظامی روشن شود . همه مصادیق مقرر در پیش نویس منتشر شده منشور ، با تعابیری دیگر همان رفتارهای ناهنجار مذکور در آئین نامه ماده ۲۲ هستند ، جز اینکه تدوین کنندگان در برخی از موارد بی جهت به نحوه روابط و رفتار شخصی وکیل و موکل ورود کرده اند ! حتی در شیوه پیگیری وکیل در ایجاد صلح و سازش و برخی رفتارهای شخصی غیر حرفه ای!

به نظر ما اگر منشور اخلاق حرفه ای وکالت بدان نحو که در پیش نویس امده بود به نظامات کانون افزوده شود ، دایره تخلفات انتظامی و مداخله بی مورد در رفتار وکلا که به حوزه فضای مجازی هم گسترش پیدا کرده اضافه خواهد شد .


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=164287