گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 01-11-1399

رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره١٠٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اثر ابطال مصوبھ ابطال شده در رأی شماره ۵۵٩ ـ ١٣٩٨/٨/٢۵ ھیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می یابد

٢/١٠/١٣٩٩ ٩٨٠٣٣۴٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢٧ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ با موضوع: «اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی شماره ۵۵٩ ـ ١٣٩٨/٨/٢۵ ھیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می یابد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/١٢ شماره دادنامه: ١٠٢٧ شماره پرونده : ٩٨٠٣٣۴٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ٩٨/۶٩٧٩٨ ـ ١٣٩٨/۴/١٢ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب نامه ھای شماره ٢٢/٩١/۴٣٠٨۵ـ ١٣٩١/١١/٢۵ و ٢٢٠/٩٢/٧٩١۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢۶ مجوز برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط ھای غیرمتعارف، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برخی از مشاغل تخصصی سازمان ابلاغ نموده است و نیز مجوز شماره ٢٣٠/٩٢/١۶١٣٩ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ مرجع مذکور، جھت اعضای ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه سازمان ھای ذیربط ابلاغ و از تاریخ ھای مذکور، فوق العاده یاد شده در حکم کارگزینی کارکنان مشمول (تقریباً ٨٠٠٠ نفر) برقرار و پرداخت گردیده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت دیوان محاسبات کشور، به موجب دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ رأی به لغو مجوزھای مذکورو حذف فوق العاده سختی کار در محیط ھای غیرمتعارف از احکام حقوقی کارکنان، از تاریخ صدور مجوزھا .است نموده صادر» ٢٠/٩/١٣٩٢ و ٢۶/۴/١٣٩٢ ،٢۵/١١/١٣٩١»

به استناد ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ھیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه، موکول نماید.» نظر به اینکه پرداخت فوق العاده سختی کار بارعایت مقررات و به موجب مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور بوده و پرداخت مبلغ مذکور در پیشبرد امور و تلاش مضاعف ھمکاران در ارائه خدمت به مردم موثر بوده است و حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشده و از طرفی در شرایطی که ھمکاران از نظر مالی در مضیقه می باشند، کسر مبلغ فوق العاده سختی کار از تاریخ ھای ١٣٩١/١١/٢۵ و ١٣٩٢/۴/٢۶ و ١٣٩٢/٩/٢٠ و تسری رأی ھیأت عمومی به ماسبق، ھمکاران را در تنگنای مالی قرار داده و موجبات نارضایتی آنھا را فراھم می کند. لذا با توجه به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواھشمند است دستور فرمایند مراتب به ھیأت عمومی دیوان منعکس و درخواست گردد که دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ از تاریخ صدور اجرایی گردد و اثر آن به تاریخ تصویب مجوزھای برقراری فوق العاده سختی شرایط کار (١٣٩١/١١/٢۵ ،١٣٩٢/۴/٢۶ و" .نگردد موکول) ٢٠/٩/١٣٩٢ ٢ـ متن رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

" بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیرمتعارف مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواھد بود از باب تمثیل می باشد. بدیھی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست ھای سازمـانی مصوب در بخشنامـه ھای مورد شکایت ھیچ گونه سنخیتی بـا مصادیق مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه ھای مقررات اجرای ھماھنگی معاون ١۴/۵/١٣٩٢ ـ ٩۵۵٧/٩٢/٢٢٠ و ٢۵/١١/١٣٩١ ـ۴٣٠٨۵/٩١/٢٢ ،٢۶/۴/١٣٩٢ ـ ٧٩١۶/٩٢/٢٢٠ شماره اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و ٢٣٠/٩٢/١۶١٣٩ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ معاون حقوقی و امور مجلس و استان ھای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور که به شرح منعکس در آنھا بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمان ھای استانی جھاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه ھای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. " ٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۵۴۶٩ـ ١٣٩٨/۵/٢٣ اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنھاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

" احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۴۶٩ با موضوع درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب موضوع دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان به استحضار می رساند: ھیأت عمومی دیوان طی دادنامه ٩۵۵٧/٩٢/٢٢٠ و ٢۵/١١/١٣٩١ ـ۴٣٠٨۵/٩١/٢٢ و ٢۶/۴/١٣٩٢ ـ ٧٩١۶/٩٢/٢٢٠ شماره نامه ابطال خصوص در ٢۵/٨/١٣٩۵ ـ۵۵٩ شماره ـ ١٣٩٢/۵/١۴ معاون ھماھنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و نامه شماره ٢٣٠/٩٢/١۶١٩٣ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ معاون حقوقی و امور مجلس ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مقرر می دارد:

بیان مصادیـق سختی کار و کار در محیط ھای غیـرمتعارف منـدرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری از باب تمثیل می باشد و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. لذا با امعان نظر در عناوین پست ھای سازمانی مصوب در بخشنامه ھای مذکور ھیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون فوق الذکر ندارد لذا خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می شوند. نظر به اینکه وفق ماده ١٣ قانون دیوان، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب در جایی است که تضییع حقوق اشخاص صورت گرفته باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه حقوق کارکنان پرداخت گردیده و با عنایت به رأی شماره ٨٣۴ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ ھیأت عمومی دیوان و مشروح مذاکرات ھیأت مذکور از این جھت که این گونه موارد موجب تضییع حقوق اشخاص نمی شود و اعمال ماده ١٣ قانون دیوان موافقت نگردیده است، بنابراین عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب و اعمال ماده ٩١ قانون دیوان نسبت به رأی مذکور مورد پیشنھاد است. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد. "

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جھت بررسی به ھیأت تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت ھیأت تخصصی استخدامی در ھامش گزارش مورخ ١٣٩٩/۴/۴ مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات اثر ابطال مصوبات به زمان صدور آن می بایست یا به دلیل خلاف شرع بودن مصوبه باشد یا اینکه مصوبه مورد ابطال باعث تضییع حقوق اشخاص گردیده باشد و در مصوبه مورد شکایت موضوع تضییع حقوق اشخاص منتفی است، ثانیاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کاملاً مشابه، مصوبه مورد شکایت را باطل نموده لیکن با تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرده است (دادنامه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٨٨ ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ در مورد برقراری فوق العاده سختی کار در سازمان امور اراضی کشور)، بنابراین اعمال ماده ٩١ قانون یاد شده نسبت به زمان ابطال مصوبه ابطال شده در دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه است و اثر ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان صدور رأی در ھیأت عمومی تغییر می یابد .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی