گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 17-12-1398

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٨/١١/١٣٩٨ ٩٨٠٣۶٣٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩١٩ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/١٧ شماره دادنامه: ٢٩١٩ شماره پرونده: ٩٨٠٣۶٣٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای ابوالفضل سلوک

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

اینجانب ابوالفضل سلوک در سال ١٣٩۴ دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش ۵ %مزد شغل گروه ١٣ از سال ١٣٨٩ به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه ١٧۶٧ـ ١٣٩۵/٩/٢۴ از سوی شعبه ۵۵) ١۵ سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بنده نموده است که اینجانب به موجب صورتجلسه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مستحق افزایش پیش گفته بوده ام و آراء دیگر از سوی شعب مختف دیوان عدالت اداری و از جمله ھمان شعبه ۵۵) ١۵ سابق) مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورتجلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد ۴ ،٣۶ ،٣٩ و ۴٠ قانون تأمین اجتماعی نمی تواند موجب سقوط حقوق قانونی بنده گردد و مواد ٣۶ و ٣٩ مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه ١٠١١ـ ١٣٨۶/١٠/٢۵ و ٣٢۴ـ ١٣٨٧/۵/١٣ بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص اینجانب با ھمکاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢۵٠٠۶۵٧ با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ـ ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢۵٠٠۵۵۵ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه در اجرای تبصره ٢ ماده ١٩ دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شھرداری ھای استان مرکزی با افزایش ۵ %مزد شغل گروه ١٢ در مورخ ١٣٨٩/١٠/٨ جھت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ ١٣٩١/١٢/١٨ بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجاد شده در اجرای مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ٧۴١ـ ١٣٨٨/١٠/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعھدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. لذا در اجرای مواد ١٠ و ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده براساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٢٠١٢٢٣ـ١٣٩۶/۴/١٠ شعبه ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۵٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۴٠١٠٢۴ با موضوع دادخواست آقای علی سلامتبه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۴٠٠٧٩۶ ـ ١٣٩۶/۵/١۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که ھر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه ای بھره مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و ھمچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مھلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و مواد ١ ،١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٩٠١٢۵٠ ـ ١٣٩۶/٨/٩ شعبه ٢٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ١۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۶٠٢١٩١ با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره  ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۶٠٠۵٢٣ـ ١٣٩۵/٢/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و مواد ١٠ ،١١ و ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١٣۵٩ـ ١٣٩۶/۵/١۶ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

 د: شعبه ۴٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴۴٠٢۴٨٩ با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴۴٠١٨۶١ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال ١٣٩٠ بازنشسته شده و افزایش ۵ درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شھرداری در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١٣ در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمیباشد (ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۴٠٣۶٣۵ ـ ١٣٩٧/١٠/١١ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است. 

ھـ : شعبه ١۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۵٠١٠٠٢ با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق ۵٠ %مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۵٠٢٣٠۴ـ ١٣٩۵/١١/١۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠١٩۵ ـ ١٣٩۶/٢/۴ به علت خارج بودن از مھلت قانونی تجدیدنظرخواھی، قرار رد صادر شد.

و: شعبـه ١۵ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۵٠١٠٠٠ با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۵٠١٧۶٧ـ ١٣٩۵/٩/٢۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶۵٠٠۶٩١ـ ١٣٩۶/٣/۶ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اجرای ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ١۵ تجدیدنظر، شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠١۴٨٩ـ ١٣٩٧/۵/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شھرداری ھای استان به تاریخ ١٣٨٩/١٠/٨ در خصوص وی و نھایتاً افزایش ۵ درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان  اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می بایست بدواً در اجرای ماده ١۵ از قانون کار در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از  پذیرش... لذا باعنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده ٧٩ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره ۶٩١ـ ١٣٩۶/٣/۶ صادره از شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت در خواست اعمال ماده ٧٩ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده ھای موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ١۵٧ قانون کار محسوب نمی شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ٢٠ ،١۵ ،١٣ و ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ١۵٧ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
دادگاه زمانی می تواند قهراً وجبراً اقدام به تامین دلیل کند که دعوا طرح شده وبه آن دادگاه ارجاع و وارد ماهیت دعوا شده باشد .
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی