گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
رای شماره 933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 21-07-1398

رای شماره 933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز

١٣/۶/١٣٩٨ ٩٧٠٣۶۶٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣٣ مورخ ١٣٩٨/۵/١۵ با موضوع:

«ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١۵ شماره دادنامه: ٩٣٣ شماره پرونده: ٣۶۶٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٣٨١ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر نطنز از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاهھای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر یـاد شده به موجب مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شھرداری به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه و برای یک بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا ١۵ %موافقت کرده است.

مصوبات مذکور مغایر با قانون می باشد چرا که:

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا لغو شده است. از طرف دیگر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ١٢۶٢ ـ ١٣٩٧/١١/٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز مغایر با تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده بود و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

ماره جلسه: ۴٧١ تاریخ جلسه: ١٣٩٠/٨/٩

مصوبه سوم: نامه شماره ۶٢۶٣ ـ ١٣٩٠/٧/٢۴ شھرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شھرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند ٢ مصوبه شماره ۴۴٣ شورای شھر به تاریخ ١٣٩٠/۴/١٩ مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شھردار در جلسه نھایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شھرداری مد نظر قرار گیرد.»

ب) مصوبه دوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

شماره جلسه: ۴ تاریخ جلسه: ١٣٩٢/٧/٢٢

 نامه شماره ۴٩١۶ ـ ١٣٩٢/۶/٢٨ در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا ١۵%تخفیف در اختیار شھردار باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی شده است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آراء شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩٧/٧/۴ و ٢۶ ـ ١٣٩۶/١/١۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارھای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه ۴ ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدوداختیارات شورای اسلامی شھر نطنز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد
5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند
6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود
8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد
10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)
12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی