گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 15-07-1398

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣/۶/١٣٩٨ ٩٧٠١۴٠۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣۶ مورخ ١٣٩٨/۵/١۵ با موضوع:

«ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١۵ شماره دادنامه: ٩٣۶ شماره پرونده: ١۴٠۵/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شھرت ھمگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶

شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان در سال ١٣٩۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ٩۵١/٢١١ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ اقدام به ساخت ٨ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴٩ فرعی از ١۵ اصلی واقع در شھرستان اھر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه ھای موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شھرداری اھر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٣ و با استناد به تبصره ٣ و ۴ ماده صد قانون شھرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ٢٧٢/٢٣۴/٩۶٣ ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ١۴ ـ ١٣٩۵/۵/٣١ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا تأیید گردید. اینجانبان جھت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شھرداری اھر مراجعه و شھرداری با استناد به ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی اھر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ١/١۴٠/١٨٣/٠٠٠ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مط البه نمودند، با اعتراض این جانبان شھرداری موضوع را درکمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ٧۶٢/۶٩۴/۴٣٩ ریال از عوارض مورد مطالبه شھرداری اھر را تأیید نمودند.

مطابق ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد. در این راستا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از ابطال به نسبت ١/۴/١٣٩۵ ـ ٢۴٢ و ١/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ ،١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ شماره ھای دادنامه جمله مصوبات مغایر قانون شوراھای اسلامی شھرھای تھران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ھای عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شھرستان اھر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده
صد قانون شھرداریھا مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرستان اھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شھرداری اھر از زمان تصویب و ھمچنین ابطال رأی مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اھر که بر اساس تعرفه سال ١٣٩۶ صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه ھای مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد :

ماده١٢ :عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧

کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد ش د:

الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگی ) مبنای محاسبه خواھد بود. به غیر از این ٣ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواھد شد .

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواھد شد .

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواھد شد .

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی م قرر در طرح توسعه  شھر، عوارض ابقاء ردیفھای فوق با ١٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواھد شد .

 د) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

 ھـ) برای پاسخ ھـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده  ١٠٠مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شھرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید. 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/MainFooter.php on line 17

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/MainFooter.php on line 17

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/29.txt): failed to open stream: operation failed in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/MainFooter.php on line 17