گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت
تاریخ انتشار : 24-06-1398

رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ٨٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامھ شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی رئیس جمھور

١۵/۵/١٣٩٨ ٩٧٠١۴۵٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣۴ مورخ ١٣٩٨/۴/٢۵ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۴/٢۵ شماره دادنامه: ٨٣۴ شماره پرونده: ١۴۵٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شمـاره ٢٠٠٠٠/٢٩۴ ـ ١٣٩٧/٢/٣١ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً ھمان گونه که مستحضرند:

١ـ مطابق بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶» فوق العاده سختی کار و کار در محیطھای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ویژه بیمارستانی تا (١٠٠٠( امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.»

٢ـ مستفاد از دادنامه ھای ٧٢٧ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ و ۵۵٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در حکم بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده مذکور خواھد بود از باب تمثیل می باشد. بدیھی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.

علیھذا بخشنامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی محیط کار برای ١٩ عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد ھرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مبحوث می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ١٢ ،١٣ و ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال بخشنامه فوق الذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای افشار

رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور

موضوع: سختی شرایط محیط کار

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٨٣/٠٩٠/١٧٠٧٣۴ ـ ١٣٩۶/١٠/٧ در خصوص فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام می دارد: با بررسیھای انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل پیش بینی شده در فرمھای پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوط فوق العاده مزبور جھت ٩٩ عنوان شغلی به شرح جدول پیوست تأیید و جھت اجرا نیز با رعایت ضوابط مربوط ارسال می گردد:

١ـ کارشناس ارشد امور زمین ۶٠٠٠ امتیاز ٢ـ کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

٣ـ کاردان امور زمین ١٠٠٠ امتیاز ۴ـ کمک کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

۵ ـ کارشناس آمار و اطلاعات ١٠٠٠ امتیاز ۶ ـ کارشناس نرم افزار رایانه ۴٠٠ امتیاز

٧ـ کارشناس ارشدنرم افزار رایانه ۴٠٠ امتیاز ٨ ـ کاردان نرم افزار رایانه ۶٠٠ امتیاز

٩ـ کارشناس ارشد آمار و اطلاعات ۶٠٠ امتیاز ١٠ـ کارشناس ارشد امور اجرایی ٨٠٠ امتیاز

١١ـ کارشناس ارشد نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز ١٢ـ کارشناس نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز

١٣ـ کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور ١٠٠٠ امتیاز

١۴ـ کارشناس برنامه ریزی کشاورزی ٨٠٠ امتیاز ١۵ـ کارشناس ارشد امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز

١۶ـ کارشناس امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز ١٧ـ کاردان امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز

١٨ـ کمک کارشناس امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز ١٩ـ کارشناس عمران ٨۵٠ امتیاز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٣۶٨۶٠۵ ـ ١٣٩٧/٧/١۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٨٨) شماره بایگانی ۴۴٧۴٢ (مورخ ١٣٩٧/۵/١۴ به استحضار می رساند: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که تخصیص فوق العاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوق العاده سختی شرایط محیط کار به ١٩ عنوان شغلی در سـازمان امور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٠٧٩۵ ـ ١٣٨٩/١٠/۵ این سازمان و با توجه به بررسی ھای کارشناسی انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل مذکور در فرمھای واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخص ھا و عوامل ٢۶ گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۴٩١٠/ت۶٣٠ ـ ١٣۶۶/٨/٩ ھیأت وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و در این زمینه ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواھشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۴/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبت ھای ویژه بیمارستانی تا ١٠٠٠ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.» و مستفاد از دادنامه ھای شماره ٧٢٧ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ و ۵۵٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر  باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد، لذا ١٩ عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض ھیچ نوع شباھتی با موارد مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخص ھای ٢۶ گانه پیوست آیین نامه بندھای (خ) و (د) ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون طبابت - 1290, تصويب قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردا - 1320, تصويب قانون راجع به ثبت شركت ها 1310
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا، یک بار به تأخیر بیاندازد.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی