گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
تاریخ انتشار : 10-12-1395

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

آییننامه اجرایی ماده (۵۸ (مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

۱/۱۲/۱۳۹۵ هـ۵۲۳۱۶ت/۱۵۰۸۹۵شماره

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

زارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۸ (مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب۱۳۹۰ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی ماده (۵۸ (مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

پ ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ت ـ نیروهای مسلح: ارتش جمهوری اسلامی ایران٬ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی٬

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه

ث ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوی اسلامی ایران

ج ـ مشمول وظیفه: هر فرد ذکور ایرانی که بین (۱۸ (سالگی تمام تا (۵۰ (سالگی (در مواقع ضرورت و بسیج همگانی (۶۰ (سال تمام) قرار دارد.

چ ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و موسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح ماده۲ـ مشمولین وظیفه که در موعد یا مهلتهای تعیین شده برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت به شرح بندهای زیر خود را به سازمان معرفی ننمایند٬ غایب محسوب میشوند:

الف ـ دانش آموزان٬ دانشجویان و طلاب داخلی و خارج از کشور که حداکثر تا یک سال از تاریخ ترک٬ انصراف٬ اخراج و یا فراغت از تحصیل٬ خود را معرفی نکرده باشند.

تبصره ـ منظور از یک سال مهلت معرفی برای دانش آموزان٬ طلاب٬ دانشجویان و  فارغالتحصیلان٬ یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهر ماه تا پایان شهریور سال بعد ادامه مییابد.

ب ـ کسانی که قبل از سن مشمولیت٬ ترک تحصیل٬ انصراف از تحصیل٬ اخراج و یا فارغالتحصیل شده و حداکثر تا شش ماه پس از ورود به (۱۸ (سال تمام خود را معرفی نکرده باشند.

پ ـ مشمولین وظیفه که در تاریخهای تعیین شده برای اعزام به خدمت حضور نیابند.

 ت ـ مشمولین وظیفه که دارای برگ معافیت موقت بوده و ظرف یک ماه پس از اتمام معافیت موقت برای رسیدگی مجدد خود را به سازمان معرفی ننمایند.

ث ـ متعهدین خدمت موضوع بند (ب) ماده (۶۶ (قانون و همچنین کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح موضوع مواد (۱۳(٬) ۱۴ (و (۱۵ (قانون که قبل از اتمام تعهد به هر علت از خدمت رها میشوند٬ حداکثر تا شش ماه پس از رهایی از خدمت٬ خود را (جهت رسیدگی به وضعیت) معرفی نکرده باشند.

ج ـ اتباع خارجی که پس از تحصیل تابعیت ایرانی٬ حداکثر تا شش ماه خود را معرفی نکرده باشند.

چ ـ مشمولین وظیفه که فاقد شناسنامه بوده و حداکثر تا شش ماه پس از صدور شناسنامه خود را معرفی نکرده باشند.

ح ـ زندانیانی که قبل از ورود به غیبت زندانی شده و حداکثر تا شش ماه پس از آزادی از زندان خود را معرفی نکرده باشند.

خ ـ فرزندان مأموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور که برابر مقررات به همراه خانواده در خارج از کشور اقامت دارند مشروط به آن که فاقد معافیت تحصیلی باشند اگر ظرف شش ماه پس از خاتمه مأموریت پدر یا مادر٬ خود را معرفی نکرده باشند.

ماده۳ـ مدارک مربوط جهت تعیین وضعیت مشمولین وظیفه به شرح زیر است:

الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت

ب ـ کارت معافیت دایم از خدمت دوره ضرورت

پ ـ کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن

ت ـ گواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار آن

ث ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور

ج ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت در دستگاههای مشمول صادره از سوی دستگاههای مربوط

چ ـ برگه آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

ح ـ گواهیهای صادره از سوی سازمان در چارچوب مقررات این آییننامه 

خ ـ شناسنامه برای مشمولانی که سن آنان در زمان صلح از پنجاه سال تمام بیشتر باشد.

د ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

ماده۴ـ نحوه شناسایی مشمولین غایب به شرح زیر است:

الف ـ بررسی مدارک موضوع ماده (۳ (این آییننامه

ب ـ بررسی از طریق سامانه جامع سازمان

پ ـ بررسی وضعیت مشمولین در هنگام ارایه خدمات به آنان از سوی دستگاههای مشمول

ت ـ کسب اطلاع از سایر منابع

ماده۵ ـ مأموران انتظامی محل موظفند نسبت به شناسایی مشمولین غایب بر اساس ماده (۳ (این آییننامه اقدام نمایند.

ماده۶ ـ سازمان و دستگاههای مشمول موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا استعلام های مورد نیاز به صورت الکترونیک و رایگان انجام شود.

ماده۷ـ وزارت آموزش و پرورش٬ دانشگاهها٬ موسسات آموزش عالی کشور و حوزه های علمیه موظفند مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی دانش آموزان٬ دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول وظیفه را که ترک تحصیل٬ انصراف٬ اخراج و یا فراغت از تحصیل نمودهاند٬ ظرف سه ماه اعلام نمایند.

ماده۸ ـ در اماکنی که تعقیب و دستگیری مشمولین غایب فراری نیاز به مجوز قضایی دارد٬ نیروی انتظامی پس از اخذ مجوز قضایی لازم نسبت به دستگیری اقدام مینماید.

 ماده۹ـ سازمان موظف است پس از دستگیری مشمولین وظیفه غایب و فراری٬ ابتدا آنان را به مراجع قضایی ذیصلاح جهت صدورقرار لازم معرفی و سپس به وضعیت آنان رسیدگی نماید و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت در سیر مراحل اعزام به خدمت قرار گیرند.

ماده۱۰ـ مشمولین وظیفه از تاریخ اعزام از سوی واحدهای وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه یگان خدمتی تعیین شده محسوب میشوند.

ماده۱۱ـ سازمان موظف است به وضعیت مشمولین وظیفه غایب موضوع بند (۱ (ماده (۵۸ (قانون پس از دستگیری در اسرع وقت رسیدگی و در صورتی که قادر به خدمت تشخیص داده شوند٬ آنان را در برنامه اولین دوره٬ اعزام نماید.

ماده۱۲ـ مراکز درمانی و بیمارستانهای نیروهای مسلح موظفند نسبت به معاینه اولیه مشمولان غایب و فراری دستگیر شده یا معرفی شده از سوی سازمان اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی نسبت به تأمین واکسن مورد نیاز همکاری لازم را با سازمان مینماید.

ماده۱۳ـ دستگاههای مشمول موظفند در اجرای این آییننامه همکاری لازم را با سازمان به عمل آورند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی