گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
تاریخ انتشار : 14-06-1395

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

۸/۶/۱۳۹۵ هـ۵۲۸۶۲ت/۶۹۲۲۴شماره

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور

و فرهنگ وزارت ۷/۱۱/۱۳۹۴ مورخ ۱۵۰۳۹۱/۱ شماره پیشنهاد به ۳/۶/۱۳۹۵ و۱۷/۵/۱۳۹۵ ٬۲۰/۴/۱۳۹۵ جلسههای در وزیران هیأت ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷ (قانون مطبوعات ـ مصوب۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی٬ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

ماده۱ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آییننامه٬ کلیه رسانههای چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری وپایگاههای خبری) و غیر برخط (انواع حاملهای داده) است.

ماده۲ـ رسانههای چاپی (مطبوعات) و رسانههای الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم میتوانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)٬ هفتهای یکبار (هفته نامه)٬ ماهی یکبار (ماهنامه)٬ سه ماه یکبار (فصلنامه)٬ شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

تبصره۱ـ انتشار فوقالعاده (چاپ دوم٬ سوم و ...)٬ ویژهنامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.

تبصره۲ـویژهنامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

تبصره۳ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآوردههای چاپی٬ لوح فشرده٬ راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است٬ منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره۴ـ چاپ و انتشار ویژهنامههای محلی توسط رسانههای مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و درصورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود٬ حجم آگهیهای آن از (۳۰ (درصد صفحات ویژهنامه نباید بیشتر باشد.

ماده۳ـ رسانه الکترونیکی به رسانهای اطلاق میشود که:

الف ـ با همان صورت٬ شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی٬ هنری٬ ورزشی و نظایر اینها درمحیط رقومی (دیجیتال) به صورت دورهای مندرج در ماده (۱ (این آییننامه منتشر شود.

ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای٬ تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی٬ هنری٬ ورزشی و نظایر اینها منتشر میشود مانند خبرگزاریها٬ پایگاههای خبری اینترنتی و رسانههای برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانهها به صورت لحظهای و بدون توقف است. (بر خط)

پ ـ به عنوان سامانه٬ اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰ (گیرنده در (۲۴ (ساعت از طریق پیامک یا شبکههای پیامرسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه٬ رایانه و مانند آن ارسال کند.

تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانههای چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عینًا همان مفاد رسانه چاپی است و  همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانههای چاپی٬ خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز٬ مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عینًا در این رسانهها درج شده است٬ مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده۴ـ مؤسسه خبری مؤسسهای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات٬ نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم٬ مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید٬ جمعآوری و انتشار محتوا میکند.

ماده۵ ـ در هر شماره از رسانههای موضوع این آییننامه باید نام صاحب امتیاز٬ مدیر مسئول٬ نشانی دفتر٬ تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.

تبصره۱ـ رسانههای چاپی علاوه بر رعایت مفاد این ماّده٬ باید ترتیب و تاریخ انتشار٬ شماره مسلسل٬ تعداد صفحات٬ شماره هرصفحه٬ قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانهای را که رسانه در آن چاپ میشود٬ در شناسنامه اعلام کنند.

تبصره۲ـ رسانههای الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت میکنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.

تبصره۳ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری٬ صدا و تصویر توسط رسانههای موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳ (این آییننامه به صورت مستمر و لحظه ای٬ الزامی است.

ماده۶ ـرسانه اجارهای رسانهای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار مینماید. اجارهکننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست٬ دارای حقوق٬ اختیارات و مسئولیتهای صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

تبصره ـ اجارهکننده باید شرایط مندرج در ماده (۹ (قانون مطبوعات را دارا باشد.

ماده۷ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانههای موجود و یا با رسانههایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شدهاند٬ اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست٬ ممنوع میباشد.

ماده۸ ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانههای داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.

ماده۹ـ تکثیر رسانههای موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.

ماده۱۰ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینههای مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینههای مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد٬ نمیباشد.

ماده۱۱ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهیهای مردم مناطق مختلف کشور٬ رسانه های محلی٬ استانی یا منطقهای موظفند ضمن رعایت ماده (۲ (قانون مطبوعات در زمینه مصوب٬ حداقل (۵۰ (درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.

ماده۱۲ـ نقل مطالب از رسانهها و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی٬ تحقیق٬ نقد و رد مطالب بلامانع است.

تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار٬ مطالب یا تصاویر رسانهها که موجب توقیف٬ لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است٬ ممنوع است.

ماده۱۳ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیتهای هیأت نظارت بر مطبوعات باشد٬ با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلامنظر کند.

فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده۱۴ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی٬ سوابق اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است٬ به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذیربط٬ بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:

الف ـ عکس پرسنلی

ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات

پ ـ تصویر کارت ملّی

ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.

ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده۱۵ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه٬ شخص حقوقی باشد٬ تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.

تبصره۱ـ بالاترین مقام درخواستکننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹ (قانون مطبوعات باشد.

تبصره۲ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.

تبصره۳ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

ماده۱۶ـ احزاب٬ سازمانها و جمعیتهای سیاسی در صورتی میتوانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیتدار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

ماده۱۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه٬ استعلام از مراکز ذیربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل میآورد.

ماده۱۸ـ انتشار رسانه داخلی یک سازمان٬ مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:

الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.

ب ـ مطالب و اخبار عمدتًا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواستکننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.

پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهیهای مرتبط با صاحب امتیاز باشد.

ت ـ رایگان باشد.

تبصره۱ـ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده میشود.

تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده۱۹ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲ (قانون مطبوعات و این آییننامه از سوی رسانه داخلی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف٬ موجب لغو مجوز خواهد شد.

ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز٬ پروانه انتشار و برای مدیر مسئول٬ کارت مدیر مسئولی صادر میکند.

ماده۲۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند برای اجرای ماده (۱۱ (قانون مطبوعات٬ تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده۲۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی٬ ظرف (۱۵ (روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.

ماده۲۳ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴ (و یا تبصره (۵ (ماده (۹ (قانون مطبوعات٬ مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است٬ نمیتوانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.

ماده۲۴ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه٬ زمانی است که مدارک مورد نیاز٬ از سوی درخواستکننده ارایه شده باشد.

ماده۲۵ـ در صورت فوت صاحب امتیاز٬ وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود٬ حق تقدم دارند٬ مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶ (قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند٬ پروانه انتشار لغو میگردد.

فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانهها

ماده۲۶ـ رسانهها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره ـ صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه٬ مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی مقرر میدارد٬ اطلاع رسانی کند.

ماده۲۷ـ مکاتبات رسانهها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد٬ معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آییننامه٬ آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است٬ فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که صاحب امتیاز٬ شخص حقوقی باشد٬ مفاد این ماده٬ متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.

ماده۲۸ـ مدیران مسئول رسانههایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر٬ دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک٬ گواهی رسید دریافت کنند.

تبصره۱ـ مدیران چاپخانهها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام میکند٬ اقدام نمایند.

تبصره۲ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانههای داخلی سازمانها و مؤسسات دولتی٬ عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.

ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات٬ با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفادهکنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده۳۰ـ خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (۲۳ (قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰( روزه دریافت نموده باشند پس از وصول٬ حداکثر ظرف (۲۴ (ساعت منتشر نمایند. تبصرههای ماده (۲۳ (قانون یادشده برای خبرگزاری­ ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

ماده۳۱ـ مدیران مسئول رسانهها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند٬ در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی٬ از تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۳۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانهها میتواند از همکاری اشخاص و مراکز ذیصلاح استفاده کند.

ماده۳۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات٬ ضمن درج آگهی در رسانههای سراسری٬ اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانههای دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (۴ (ماده (۱۰ (قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت میکند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت مییابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول٬ نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود٬ جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل میشود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب میگردد.

تبصره۲ـ هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد٬ شخصًا در جلسه حضور مییابد و دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه٬ تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.

تبصره۴ـ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶ (قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد٬ و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد٬ میتوانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده۳۴ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸ (ماده (۹ (قانون مطبوعات اّدعایی داشته باشند٬ مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات میرسانند. هیئت یادشده در صورت احراز تخلف٬ به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار میدهد. در صورت عدم رفع تخلف٬ موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع میشود.

تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

ماده۳۵ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانهها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دستهبندی رسانههای مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ میشود و صرفًا برای اسامی و دستههای تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.

ماده۳۶ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲ (و مواد (۶ (و (۴۵ (قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانهها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده٬ مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند. ماده۳۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاریها و رسانههای الکترونیکی٬ نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانههای چاپی در صورتیکه توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاههای خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.

ماده۳۸ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی٬ مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها و رسانههای الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات٬ مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آییننامه تشخیص داده شوند٬ نمیباشند.

ماده۳۹ـ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۱۳۶۵/۲/۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی /۷۲۷۹۰ شماره ٬۲۲/۱۰/۱۳۷۵ مورخ هـ۱۷۵۸۹ت/۱۲۲۰۲۳ شماره ٬۵/۷/۱۳۶۶ مورخ۵۲۲ت/۴۶۹۴۰ شماره تصویبنامههای موضوع شماره ٬۶/۷/۱۳۸۱ مورخ هـ۲۳۰۳۷ت/۳۲۱۸۷ شماره ٬۴/۵/۱۳۷۹ مورخ هـ۲۲۲۸۴ت/۱۳۳۳۶ شماره ٬۱۸/۱۱/۱۳۷۷ مورخ هـ۲۰۷۸۳ت  لغو ۲۸/۱/۱۳۹۱ مورخ هـ۴۶۹۵۶ت/۱۱۹۸۵ شماره و ۱/۱۱/۱۳۸۳مورخ هـ۳۲۰۸۵ت/۶۳۶۴۲شماره ٬۲۲/۱/۱۳۸۳مورخ هـ۳۰۳۴۶ت/۱۷۱۵ میگردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد اجاره شروط لازم که تضمین کننده منفعت طرفین باشد گنجانده شود
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی